HUURVERHOGING 20 24
HUURVERHOGING 2024. De huurdersvereniging heeft een negatief advies gegeven aan Beveland Wonen, omtrent de komende huurverhoging van 2024. Lees onderstaande berichten.
31 januari 2024; van Beveland Wonen aan huurdersvereniging: Via deze memo willen we u graag betrekken bij onze besluitvorming over de huuraanpassing per 1 juli 2024. We verzoeken u om binnen 6 weken een advies uit te brengen over dit voornemen van Beveland Wonen. Tijdens het beleidsoverleg van 26 februari staat dit onderwerp op de agenda. We zijn graag bereid om een toelichting te geven op het voorstel tot huuraanpassing per 1 juli 2024. Het voorstel is gebaseerd op het wettelijk kader, het huurbeleid, het ondernemingsplan en de begroting van Beveland Wonen. Voorstel Beveland Wonen Huuraanpassing van alle Daeb woningen met een maximale huursomstijging van 5,3%. Wanneer de huurverhoging de huurprijscategorie of de streefhuurgrens overschrijdt wordt de huur afgetopt. Dit is conform ons huurbeleid. De verwachte gemiddelde huurverhoging per 1 juli bedraagt hierbij 4,56%. Wanneer de huurprijs boven de streefhuur is, volgt geen huuraanpassing. Huuraanpassing van alle vrije sector (geliberaliseerde) woningen, parkeerplaatsen, garages en intramurale woningen met 5,5 %. Geen huurbevriezing van woningen met een E,F,G label. Huurders met een laag inkomen die nog niet eerder een huurverlaging hebben gehad, kunnen uiterlijk op 30 december 2024 nog een verzoek doen voor huurverlaging, mits ze aan de voorwaarden voldoen. lees het hele bericht… Antwoord huurdersvereniging aan Beveland Wonen: Beveland wonen heeft de huurdersvereniging De Bevelanden gevraagd advies uit te brengen betreffende de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2024. In de memo Adviesaanvraag Huuraanpassing 2024 schrijft u dat u ons graag wil betrekken bij de besluitvorming over de huuraanpassing. De huurdersvereniging heeft in eerdere gesprekken haar uitgangspunten kenbaar gemaakt ten aanzien van deze jaarlijkse huurverhoging. lees het hele bericht… Besluit Beveland Wonen: We hebben uw uitgangpunten meegenomen in onze besluitvorming. Tijdens eerdere gesprekken hebben we aangegeven welke uitgangspunten voor Beveland Wonen van belang zijn. We kiezen voor een scenario waarbij de gemiddelde huuraanpassing uitkomt op 4,6%. lees het hele bericht … - wordt vervolgd -