De kale huur en servicekosten. Maar wat houden deze kosten precies in? Onder servicekosten worden verstaan: kosten voor energie zoals gas en elektriciteit, stookkosten en water. De verhuurder kan de gemaakte kosten doorberekenen bij individueel verbruik, of de kosten verdelen aan de hand van een verdeelsleutel.
Onder servicekosten vallen ook de kosten die worden gemaakt voor huisvesting, materialen en het salaris van de huismeester. Bij deze kosten mogen alleen de kosten voor de werkzaamheden van de desbetreffende huurder worden opgenomen. Deze dienen te worden verdeeld aan de hand van een redelijke verdeelsleutel. Verder worden administratiekosten opgenomen onder servicekosten. Over het algemeen zijn deze kosten 5% van de totale servicekosten. Kosten voor schoonmaak en herstelwerkzaamheden kunnen ook worden opgenomen als servicekosten. Verder zijn de vergoedingen voor het gebruik van meubels en stoffering ook een soort van servicekosten. Hiervoor kan 20% van de verkoopwaarde in rekening worden gebracht per jaar. Toestemming huurders. Als de verhuurder de servicekosten wil aanpassen, dan heeft hij toestemming nodig van een meerderheid van de huurders. Ook is de verhuurder verplicht per jaar een overzicht van de gemaakte kosten over te dragen aan de huurder van de woning. Zo heeft de huurder inzicht of de kosten redelijk zijn. Wil je bezwaar maken tegen de hoogte van de servicekosten? Maak dan bezwaar hiertegen bij de Huurcommissie. N.B. verhuurder hoeft niet altijd de stukken op te sturen, hij mag ook inzage verstrekken (onderzoek op het kantoor van de verhuurder). Uitdrukkelijk dient vermeld dat niet kan worden volstaan met het verstrekken van afschriften van grootboekkaarten, jaarrekeningen of andere soorten van overzichten doch dat afschriften van de aan de afrekening ten grondslag liggende facturen en/of betalingsbewijzen dienen te worden overgelegd. Rechten en plichten van de huurder en de verhuurder. Daar waar partijen naast de huurprijs vergoedingen voor de levering van goederen en/of diensten overeenkomen treden de van dwingend recht zijnde bepalingen van de art. 7:259, 7:260 en 7:261 BW in werking. In deze artikelen is onder meer geregeld dat de verhuurder: 1. Jaarlijks een naar (kosten)soort uitgesplitst overzicht aan de huurder dient te verstrekken binnen de daarvoor gestelde termijn. 2. Na het verstrekken van het overzicht de huurder, op diens verzoek, de gelegenheid moet bieden tot inzage van de aan het overzicht ten grondslag liggende boeken en andere zakelijke bescheiden. Bovenstaande artikelen houden voor de verhuurder in dat hij recht heeft op: De betaling van de vergoedingen, De volledige in de wet genoemde termijn om tot het verstrekken van een overzicht te komen, Verhogen van het voorschotbedrag. De bovenstaande artikelen houden voor de huurder in dat hij recht heeft op: De levering van de overeengekomen goederen en/of diensten; Een overzicht binnen de in de wet genoemde termijn; Inzage in de aan het overzicht ten grondslag liggende bescheiden, na het verstrekken van een overzicht. Algemeen De servicekosten lopen van 1 januari t/m 31 december. De afrekening naar de huurders toe is voor 1 juli. Gespecificeerde servicekosten zijn in te zien op kantoor Beveland Wonen. Over de servicekosten worden administratiekosten berekend over warmtelevering (2%), warmtemeting (1%) en over alles wordt 5% berekend. Servicekosten per complex: De totale kosten worden gedeeld door het aantal woningen in een complex. Beveland Wonen betaald de servicekosten in de tijd dat de woningen niet zijn verhuurd. Huurcommissie: Jaarafrekening servicekosten beoordelen Ik vind mijn jaarafrekening van de servicekosten te hoog. Woont u in een sociale huurwoning? En bent u het niet eens met de jaarafrekening van de servicekosten? Wat kunt u doen? Heeft u geen jaarafrekening ontvangen? Vraag deze dan eerst op bij uw verhuurder. Bent u het niet eens met uw jaarafrekening? Vraag uw verhuurder dan eerst om de jaarafrekening aan te passen. Wil uw verhuurder de jaarafrekening niet aanpassen? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Heeft u geen jaarafrekening ontvangen? Uw verhuurder is verplicht om u elk jaar vóór 1 juli een jaarafrekening te sturen over het jaar ervoor. Heeft u op 1 juli nog geen jaarafrekening ontvangen? Vraag de jaarafrekening dan eerst schriftelijk op bij uw verhuurder. Heeft u de jaarafrekening na 3 weken nog niet ontvangen? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Ontvangt u de jaarafrekening alsnog en bent u het niet eens met het bedrag? Vraag uw verhuurder dan eerst om de jaarafrekening aan te passen. Hoe vraag ik mijn verhuurder om de jaarafrekening servicekosten aan te passen? Stuur een e-mail of brief naar uw verhuurder. Schrijf daarin met welke kostenposten van de jaarafrekening u het niet eens bent. Wat gebeurt er nadat u de e-mail of brief heeft verstuurd? De verhuurder heeft 3 weken de tijd om te reageren. Hij kan bijvoorbeeld uitleg geven over de jaarafrekening. Of laten weten dat hij de jaarafrekening aanpast. Komt u er samen niet uit? Of reageert hij niet op uw brief? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Hoe schakelt u de Huurcommissie in? Log in op MijnHuurcommissie ( DigiD ) en vul het formulier Afrekening servicekosten (huurder) in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie de hoogte van de jaarafrekening servicekosten te beoordelen. Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 Wanneer stuurt u het formulier op? U heeft 2 jaar de tijd. Wilt u bijvoorbeeld dat de Huurcommissie uw jaarafrekening 2022 bekijkt? Dan kunt u het online formulier tot en met 30 juni 2025 insturen. Wij vragen de verhuurder om informatie. Wij onderzoeken of de hoogte van de servicekosten juist is. Wij vragen de verhuurder om informatie over de kosten waar u het niet over eens bent en de afspraken daarover in het huurcontract. De verhuurder krijgt 3 weken de tijd om alle informatie aan ons op te sturen. Als de verhuurder iets meer tijd vraagt, krijgt hij nog 3 weken extra. Reageert de verhuurder niet op tijd? Of levert hij onjuiste informatie aan? Dan bepalen wij het bedrag. Wat kunt u verwachten van een uitspraak over de jaarafrekening? Nadat wij de hoogte van de servicekosten hebben berekend, ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak. U en uw verhuurder moeten zich houden aan deze uitspraak. Blijkt dat de jaarafrekening klopt? Dan moet u het bedrag van de jaarafrekening betalen. Is de jaarafrekening niet juist? Dan stellen wij de juiste hoogte van de servicekosten vast. In onze uitspraak staat met welk bedrag de jaarafrekening omlaag gaat. Zelf geld terugvragen aan verhuurder. Betekent onze uitspraak dat u te veel servicekosten heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket ( ). De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.
SERVICEKOSTEN