HUURRECHT
Huurrecht. Het huurrecht bestaat voor een groot deel uit regels die de huurder moeten beschermen. Dat is mooi en valt alleen maar aan te moedigen, maar het maakt het huurrecht tegelijkertijd ook heel complex. Bovendien moet er niet alleen rekening worden gehouden met de bescherming van de huurder, want de huurder heeft ook een aantal plichten en moet rekening houden met de rechten van de verhuurder. Dit alles zorgt wel vaker voor betwistingen en juridische procedures waarbij de bijstand van een advocaat zeker op zijn plaats is.
Huurovereenkomst voor woonruimten: Onder deze categorie vallen de huurovereenkomsten voor woonhuizen en appartementen. Deze regels zijn vrij strikt en moeten vooral de huurder beschermen. Daarom kan een verhuurder niet zomaar allerlei gekke verplichtingen opleggen. Wel wordt hier nog een onderscheid gemaakt tussen geliberaliseerde huurovereenkomsten en niet-geliberaliseerde huurovereenkomsten (“sociale huurwoningen”). Voor die laatste groep gelden dan vooral strikte eisen met betrekking tot de huurprijs. De huurder en de verhuurder zijn vrij om afspraken te maken. Ze mogen daarbij zelfs afwijken van de regels die van regelend recht zijn. Doen ze dat niet en nemen ze geen afwijkingen op? Dan gelden de regels die ook in het Burgerlijk Wetboek staan. Van regels van dwingend recht mag niet worden afgeweken. Doen de partijen dat wel, dan moet worden gedaan alsof die afspraak gewoonweg niet bestaat. Het gaat vaak om bepalingen die nadelig zijn voor de huurder, maar die hoeft zich hierdoor geen zorgen te maken. Verplichtingen van de huurder: Een van de basisverplichtingen van de huurder is natuurlijk het op tijd en op de juiste manier betalen van de huurprijs. Daarnaast moet de huurder zich als een goed huurder gedragen. Deze verplichting houdt onder andere in dat de huurder: De verhuurder toegang moet verschaffen om noodzakelijke reparaties uit te voeren Zelf kleine gebreken moet herstellen De woning in de oude staat moet teruggeven op het einde van de huurovereenkomst (cf. de opnamestaat) Afspraken moet naleven (bv. afspraken over het verwijderen van aanpassingen wanneer de huurovereenkomst afloopt) Geen overlast mag veroorzaken Houd er rekening mee dat er, gelet op de vrijheid van de algemene huurovereenkomsten, contractueel extra verplichtingen kunnen gelden. Natuurlijk moet de huurder in dat geval netjes de contractueel gemaakte afspraken naleven. Verplichtingen van de verhuurder: De belangrijkste verplichting voor de verhuurder is dat hij zijn huurders het nodige woongenot moet geven. Hij mag dus niet zomaar, zonder de toestemming van de huurder, het pand betreden of er wijzigingen aanbrengen opdat het genot afneemt. Denk maar aan het uitbreken van een keuken. Daarnaast moet de verhuurder natuurlijk altijd de privacy van zijn huurder respecteren en mag hij zijn woongenot niet verstoren. Bovenstaande verplichting houdt meteen ook in dat de verhuurder zo nodig herstellingen moet uitvoeren om de huurder zijn huurgenot te garanderen. Het gaat dan natuurlijk om herstellingen die niet ten laste zijn van de huurder. Denk bijvoorbeeld aan (woninghuur): Het uitvoeren van buitenschilderwerken Het vervangen van het dak Het herstellen van defecte elektrische installaties Het herstellen van erfafscheidingen Grote reparaties aan de schoorsteen Bestrijden van houtwormen of boktorren (buiten de schuld van de huurder) Het vervangen van versleten goten Vervolgens moet de verhuurder de gemaakte afspraken naleven, bijvoorbeeld wanneer bepaalde herstelverplichtingen die eigenlijk voor de huurder zijn contractueel ten laste van de verhuurder worden gelegd (bv. het snoeien van de heggen). De verhuurder moet natuurlijk ook aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. de opzegging van de huurovereenkomst voldoen. Een ingebrekestelling versturen: Via een ingebrekestelling geeft de huurder concreet aan wat er mis is, wat de verhuurder moet doen en roept de huurder de verhuurder op om dat ook effectief te doen. Hierbij kan eventueel ook nog verwezen worden naar eerdere correspondentie hieromtrent. De gemeente aanschrijven Wanneer het gaat om ernstige problemen die strijdig zijn met de bepalingen van het Bouwbesluit van de gemeente, is het mogelijk om de gemeente even aan te spreken. Zij kunnen de verhuurder dan aanschrijven om zo extra druk uit te oefenen. Bij kleine gebreken kan de gemeente niks voor de huurder betekenen. Naar de rechter stappen Wanneer het om geliberaliseerde huur gaat, is het mogelijk om naar de rechter te stappen. Binnen zes maanden na de eerste klachtenbrief kan er dan aan de rechter worden verzocht om minder of zelfs geen huur te betalen tot wanneer de problemen zijn verholpen. Wanneer het om een niet-geliberaliseerde huurovereenkomst gaat, moet er wel eerst een beroep worden gedaan op de huurcommissie. Het gehele huurrecht is te lezen op: en