Aan de leden van de Huurdersvereniging “De Bevelanden” te Goes. Geachte mevrouw/meneer, Graag nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging “De Bevelanden” te Goes, die gehouden zal worden op: Donderdag 23 mei 2024 in een zaal van het Erasmuspark, adres: Troelstralaan 160 te Goes Aanvang: 19:30uur (De zaal is open om 19:00 uur). AGENDA: 1 Opening; 2 Vaststellen agenda; 3 Mededelingen en ingekomen stukken; 4 Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 mei 2023 (zie ook website) 5 Vaststellen jaarverslag 2023; (zie Jaarverslag); 6 Vaststellen financieel jaarverslag 2023; (zie Jaarverslag); 7 Vaststellen herziene begroting 2024 (zie jaarverslag) zit bij financieel jaarverslag 2023. 8 Kascommissie 9 Spreker: de heren Reedijk en Schrier van gemeente Goes over klimaat, energie en duurzaamheid. meer… 10 Bestuursaangelegenheden 11 Rondvraag; 12 Sluiting. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur, H. Asscheman, Secretaris. Toelichting. Het bestuur tracht steeds zo efficiënt mogelijk om te gaan met onze middelen, tijd en mankracht. In verband hiermee heeft het bestuur besloten het jaarverslag en de notulen Algemene Ledenvergadering niet meer automatisch aan de leden te verzenden. Het bestuur stelt u graag in de gelegenheid aan te geven, dat u de bovenstaande stukken wenst te ontvangen. Verzending zal dan alsnog zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Deze mededeling kan per telefoon, e-mail of met een kort briefje aan het bestuur worden gedaan. Voor het verzenden van het briefje is het plakken van een postzegel nodig. Het adres is: Livingstoneweg 7 4462 GL te Goes. Het is bestuur als volgt: Voorzitter: dhr. S de Fouw Penningmeester: mevr. D. Viergever Secretaris: mevr. H. Asscheman Lid bestuur: de heren: W. Kaashoek, A. Deusing Wij hopen u op donderdag 23 mei a.s. te mogen verwelkomen. Graag tot ziens in het Erasmuspark. Om alles goed te laten verlopen op de Algemene Ledenvergadering willen we graag weten of u komt! Vul daarom onderstaande in. U kunt ons ook een mailtje sturen naar: info@dehvdb.nl Ik kom naar de Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 mei 2024 in een zaal van het Erasmuspark te Goes. Aanvang zie agenda in de nieuwsbrief. Aantal personen: Naam en adres: Telefoonnummer: E-mailadres: Deze strook kunt u ingevuld opsturen, voorzien van 1 postzegel, naar: Huurdersvereniging de Bevelanden Livingstoneweg 7 4462GL Goes Zonder inlevering van deze strook of mail is het alleen na telefonisch overleg mogelijk om de vergadering bij te wonen. Dit heeft te maken met de groepsgrootte. Tel.nr. 0113-252054 (dinsdag- en vrijdag morgen 09:30 uur - 11:30 uur) Bestuursaangelegenheden. Volgens het rooster van aftreden zijn degenen die de volgende functies vervullen, dit jaar aan de beurt om af te treden: Bestuurslid: Dhr. S. de Fouw (voorzitter) en dhr. A. Deusing. Wij kunnen u berichten, dat dhr. de Fouw bereid is deze taak wederom op zich te nemen. Wij stellen u dan ook voor hem als bestuurslid (voorzitter) te herbenoemen. Dhr. Deusing is niet herkiesbaar Ook stellen we u voor om mevrouw A. Vermeulen te benoemen als bestuurslid. Zij is op dit moment aspirant bestuurslid en is gemotiveerd om medebestuurslid te worden. Stijgende energierekeningen zijn een groeiend probleem dat zowel de maatschappij als individuele huishoudens treft. De Bevelandse gemeenten (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal) en woningcorporatie Beveland Wonen pakken dit gezamenlijk aan door energiecoaches in te zetten. Inwoners kunnen vanaf december een afspraak maken voor een gratis adviesgesprek. Een afspraak maken met een energiecoach Inwoners maken een afspraak door te bellen naar Beveland Wonen via (0113) - 23 16 74 (maandag tot en met donderdag van 13.00 uur tot 17.00 uur). Of via de website van Beveland Wonen of één van de Bevelandse gemeenten. Na het maken van een afspraak gaat de energiecoach langs en bekijkt samen met de inwoner hoe zij energie kunnen besparen en welke (kleine) maatregelen passen in de woonsituatie. Kosteloze plaatsing van kleine energiebesparende maatregelen De energiecoach geeft advies over de inzet van het klusteam. Het klusteam kan helpen bij de aanbreng van kleine energiebesparende maatregelen. Hierbij kunt u denken aan een tochtstrip, radiatorfolie of ledverlichting. Het klusteam bepaalt (samen met de inwoner) welke maatregelen passen bij de woonsituatie en voert deze ter plekke of op een later moment uit. Deze maatregelen zijn gratis en de inwoner heeft hier dus zelf geen werk aan. Samenwerking de Bevelanden Dit initiatief is een samenwerking tussen de Bevelandse gemeenten en woningcorporatie Beveland Wonen. Samen willen wij woningeigenaren en huurders ondersteunen met het besparen van energie. Plan een afspraak met een energiecoach De energiecoaches in de Bevelandse gemeenten en woningcorporatie Beveland Wonen helpen u om energie en geld te besparen in uw huis. De energiecoach woont ook in een van de Bevelandse gemeenten en is onafhankelijk. Het gesprek is gratis en duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Plan uw afspraak via deze link:
ALV 2024 ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Algemene ledenvergadering 2024 Donderdag 23 mei 2024 in een zaal van het Erasmuspark, adres: Troelstralaan 160 te Goes. Aanvang: 19:30uur. (De zaal is open om 19:00 uur). lees meer over agendapunt 9 - energiecoach