https://dehvdb.nl
Huurdersvereniging ‘de Bevelanden’, contact via info@dehvdb.nl
© dehvdb.nl 2023
Woningwet 2023. Inhoud en achtergrond wetsvoorstel. (19 december 2022). Het wetsvoorstel voorziet in een huurverlaging in 2023 voor huurders met een inkomen dat niet hoger is dan 120% van het voor het huishouden toepasselijke minimuminkomensijkpunt als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de huurtoeslag. Voorwaarden voor de huurverlaging zijn dat een sociale woning wordt gehuurd van een woningcorporatie en dat de huur meer dan € 562,65 (prijspeil 2022) bedraagt. Woningcorporaties zijn verplicht om uiterlijk 1 juni 2023 de huurder een huurverlagingsvoorstel te doen. De huurverlaging gaat dan uiterlijk op 1 juli 2023 in. De huurverlaging heeft een permante doorwerking in de huurhoogte. Ter uitvoering van de huurverlaging vragen woningcorporaties bij de Belastingdienst een inkomenscategorieverklaring aan waaruit blijkt of het inkomen van een huishouden al dan niet hoger is dan 120% van het voor het betreffende huishouden toepasselijke minimuminkomensijkpunt. Als de huurder niet op basis van het bij de Belastingdienst bekende inkomen over 2021 een huurverlaging krijgt aangeboden door de woningcorporatie, kan hij zelf een verzoek daartoe bij de woningcorporatie indienen. Doelgroep. De Afdeling merkt op dat het voorstel niet duidelijk maakt of de beoogde doelgroep, huurders met een laag inkomen én een kwetsbare huurquote, ook daadwerkelijk bereikt wordt, en hoe dit voorstel zich verhoudt tot de verschillende andere maatregelen om de financiële situatie van kwetsbare huishoudens te verbeteren. Om recht te hebben op de huurverlaging in 2023 geldt dat de huurder een inkomen mag hebben van ten hoogste 120% van het voor het huishouden toepasselijke minimuminkomensijkpunt. Of voldaan wordt aan deze grens wordt in beginsel vastgesteld aan de hand van een inkomenscategorieverklaring over het gezamenlijk inkomen van 2021, verstrekt door de Belastingdienst. Indien een huurder voor dat jaar niet voldoet aan deze grens, dan kan hij zelf een huurverlaging aanvragen waarbij het minimuminkomensijkpunt ook leidend is. Die aanvraag kan tot uiterlijk 31 december 2024 worden ingediend. lees hier de Koninklijke boodschap omtrent wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen. (PDF). 21 februari 2023: Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel huurverlaging. Inkomensgrenzen huurverlaging voor lage inkomens 2023: Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250 Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600 Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270* Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730* (* inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij meerpersoons(ouderen)huishoudens).
Huurdersvereniging De Bevelanden
Dé website van de huurdersvereniging ‘De Bevelanden’ https://dehvdb.nl