https://dehvdb.nl
Huurdersvereniging ‘de Bevelanden’, contact via info@dehvdb.nl
© dehvdb.nl 2023
De kale huur en servicekosten. Maar wat houden deze kosten precies in? Verdeling kosten. Onder servicekosten worden verstaan: kosten voor energie zoals gas en elektriciteit, stookkosten en water. De verhuurder kan de gemaakte kosten doorberekenen bij individueel verbruik, of de kosten verdelen aan de hand van een verdeelsleutel. Onder servicekosten vallen ook de kosten die worden gemaakt voor huisvesting, materialen en het salaris van de huismeester. Bij deze kosten mogen alleen de kosten voor de werkzaamheden van de desbetreffende huurder worden opgenomen. Deze dienen te worden verdeeld aan de hand van een redelijke verdeelsleutel. Verder worden administratiekosten opgenomen onder servicekosten. Over het algemeen zijn deze kosten 5% van de totale servicekosten. Kosten voor schoonmaak en herstelwerkzaamheden kunnen ook worden opgenomen als servicekosten. Verder zijn de vergoedingen voor het gebruik van meubels en stoffering ook een soort van servicekosten. Hiervoor kan 20% van de verkoopwaarde in rekening worden gebracht per jaar. Toestemming huurders. Als de verhuurder de servicekosten wil aanpassen, dan heeft hij toestemming nodig van een meerderheid van de huurders. Ook is de verhuurder verplicht per jaar een overzicht van de gemaakte kosten over te dragen aan de huurder van de woning. Zo heeft de huurder inzicht of de kosten redelijk zijn. Wil je bezwaar maken tegen de hoogte van de servicekosten? Maak dan bezwaar hiertegen bij de Huurcommissie. N.B. verhuurder hoeft niet altijd de stukken op te sturen, hij mag ook inzage verstrekken (onderzoek op het kantoor van de verhuurder). Uitdrukkelijk dient vermeld dat niet kan worden volstaan met het verstrekken van afschriften van grootboekkaarten, jaarrekeningen of andere soorten van overzichten doch dat afschriften van de aan de afrekening ten grondslag liggende facturen en/of betalingsbewijzen dienen te worden overgelegd. Rechten en plichten van de huurder en de verhuurder. Daar waar partijen naast de huurprijs vergoedingen voor de levering van goederen en/of diensten overeenkomen treden de van dwingend recht zijnde bepalingen van de art. 7:259, 7:260 en 7:261 BW in werking. In deze artikelen is onder meer geregeld dat de verhuurder: 1. Jaarlijks een naar (kosten)soort uitgesplitst overzicht aan de huurder dient te verstrekken binnen de daarvoor gestelde termijn. 2. Na het verstrekken van het overzicht de huurder, op diens verzoek, de gelegenheid moet bieden tot inzage van de aan het overzicht ten grondslag liggende boeken en andere zakelijke bescheiden. Bovenstaande artikelen houden voor de verhuurder in dat hij recht heeft op: De betaling van de vergoedingen, De volledige in de wet genoemde termijn om tot het verstrekken van een overzicht te komen, Verhogen van het voorschotbedrag. De bovenstaande artikelen houden voor de huurder in dat hij recht heeft op: De levering van de overeengekomen goederen en/of diensten; Een overzicht binnen de in de wet genoemde termijn; Inzage in de aan het overzicht ten grondslag liggende bescheiden, na het verstrekken van een overzicht. Algemeen De servicekosten lopen van 1 januari t/m 31 december. De afrekening naar de huurders toe is voor 1 juli. Gespecificeerde servicekosten zijn in te zien op kantoor Beveland Wonen. Over de servicekosten worden administratiekosten berekend over warmtelevering (2%), warmtemeting (1%) en over alles wordt 5% berekend. Servicekosten per complex: De totale kosten worden gedeeld door het aantal woningen in een complex. Beveland Wonen betaald de servicekosten in de tijd dat de woningen niet zijn verhuurd.
Reimerswaal & Borsele
Huurdersvereniging De Bevelanden
Dé website van de huurdersvereniging ‘De Bevelanden’ https://dehvdb.nl