https://dehvdb.nl
Huurdersvereniging ‘de Bevelanden’, contact via info@dehvdb.nl
© dehvdb.nl 2023
Datum		: 07 maart 2023 Ons kenmerk	: 2023/027 Onderwerp	: Algemene Ledenvergadering 2023 Aan de leden van de Huurdersvereniging “De Bevelanden” te Goes. Geachte mevrouw/meneer, Graag nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging “De Bevelanden” te Goes, die gehouden zal worden op:  Donderdag 11 mei 2023 in een zaal van Hotel Terminus, adres: Stationsplein 1 te Goes Aanvang: 19.30uur (De zaal is open om 19.00 uur).  AGENDA: 1	Opening; 2	Vaststellen agenda; 3	Mededelingen en ingekomen stukken; 4	Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2022 (zie ook website)  5	Vaststellen jaarverslag 2022;				(zie Jaarverslag) lees/download jaarverslag in PDF	 6	Vaststellen financieel jaarverslag 2022;			(zie Jaarverslag) lees/download jaarverslag in PDF 	 7	Vaststellen herziene begroting 2023			 8	Kascommissie 9	Spreker 10	Bestuursaangelegenheden 11	Rondvraag; 12	Sluiting. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur,  H. Asscheman, Secretaris.   Toelichting. Het bestuur tracht steeds zo efficiënt mogelijk om te gaan met onze middelen, tijd en mankracht. In verband hiermee heeft het bestuur besloten het jaarverslag en de notulen Algemene Ledenvergadering niet meer automatisch aan de leden te verzenden. Het bestuur stelt u graag in de gelegenheid aan te geven, dat u de bovenstaande stukken wenst te ontvangen. Verzending zal dan alsnog zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Deze mededeling kan per telefoon, e-mail of met een kort briefje aan het bestuur worden gedaan. Voor het verzenden van het briefje is het plakken van een postzegel nodig. Het adres is: Livingstoneweg 7 4462 GL te Goes. Het is bestuur als volgt: Voorzitter: dhr. S de Fouw			 Penningmeester: mevr. D. Viergever	 Secretaris: mevr. H. Asscheman		 Lid bestuur: de heren: W. Kaashoek, J. Offermans, A. Deusing en mevr. R. Hoen Wij hopen u op donderdag 11 mei a.s. te mogen verwelkomen. Graag tot ziens in Hotel Terminus. __________________________________________________________________________________________ Om alles goed te laten verlopen op de Algemene Ledenvergadering willen we graag weten of u komt! Vul daarom onderstaande in. U kunt ons ook een mailtje sturen naar: info@dehvdb.nl Ik kom naar de Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 mei 2023 in Hotel Terminus te Goes, naast het station. Aanvang zie agenda in de nieuwsbrief. Aantal personen: 		Naam en adres: Telefoonnummer:		E-mailadres: Deze strook kunt u ingevuld opsturen, voorzien van 1 postzegel, naar: Huurdersvereniging de Bevelanden Livingstoneweg 7 4462GL Goes Zonder inlevering van deze strook of mail is het alleen na telefonisch overleg mogelijk om de vergadering bij te wonen. Dit heeft te maken met de groepsgrootte. Tel.nr. 0113-252054  Bestuursaangelegenheden. Volgens het rooster van aftreden zijn degenen die de volgende functies vervullen, dit jaar aan de beurt om af te treden: Bestuurslid: de heren J. Offermans en W. Kaashoek (website beheerder) Penningmeester: mevr. Viergever Wij kunnen u berichten, dat zowel dhr. Kaashoek als mevr. Viergever bereid zijn deze taak wederom op zich te nemen. Wij stellen u dan ook voor hen als bestuurslid te herbenoemen. Dhr. Offermans is niet herkiesbaar. Ook stellen we u voor om mevrouw M. de Fouw te benoemen als bestuurslid. Zij is op dit moment aspirant bestuurslid en is gemotiveerd om mede bestuurslid te worden.
Huurdersvereniging De Bevelanden
Dé website van de huurdersvereniging ‘De Bevelanden’ https://dehvdb.nl