https://dehvdb.nl
Huurdersvereniging ‘de Bevelanden’, contact via info@dehvdb.nl
© dehvdb.nl 2021
Datum			: 22 februari 2022 Ons kenmerk		: 2022/26 Onderwerp		: Algemene Ledenvergadering 2022. Aan de leden van de Huurdersvereniging “De Bevelanden” te Goes. Geachte mevrouw/meneer, Graag nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging “De Bevelanden” te Goes, die gehouden zal worden op:  Woensdag 18 mei 2022 in een zaal van Hotel Terminus, adres: Stationsplein 1 te Goes Aanvang: 19.30uur (De zaal is open om 19.00 uur).  AGENDA: 1	Opening; 2	Vaststellen agenda; 3	Mededelingen en ingekomen stukken; 4	Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2021 (zie ook website)  5	Vaststellen jaarverslag 2021;				(zie Jaarverslag) 6	Vaststellen financieel jaarverslag 2021;			(zie Jaarverslag) 7	Vaststellen herziene begroting 2022			(zie jaarverslag) 8	Kascommissie 9	Spreker: Dhr. Dutour Engerling (manager wonen Beveland Wonen) > ondernemersplan 10	Bestuursaangelegenheden 11	Rondvraag; 12	Sluiting. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur,  H. Asscheman, Secretaris.   Toelichting. Het bestuur tracht steeds zo efficiënt mogelijk om te gaan met onze middelen, tijd en mankracht. In verband hiermee heeft het bestuur besloten het jaarverslag en de notulen Algemene ledenvergadering niet meer automatisch aan de leden te verzenden. Het bestuur stelt u graag in de gelegenheid aan te geven, dat u de bovenstaande stukken wenst te ontvangen. Verzending zal dan alsnog zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Deze mededeling kan per telefoon, e-mail of met een kort briefje aan het bestuur worden gedaan. Voor het verzenden van het briefje is het plakken van een postzegel nodig. Het adres is: Livingstoneweg 7 4462 GL te Goes. Het is bestuur als volgt: Voorzitter: dhr. S de Fouw			plv. dhr. J. Offermans en mevr. R. Hoen Penningmeester: mevr. D. Viergever	plv: dhr. T. v.d. Guchte Secretaris: mevr. H. Asscheman		plv. dhr. A. Deusing Lid bestuur: de heren: W. Kaashoek, P. Wiskerke, H. Martijn,  Wij hopen u op woensdag 18 mei a.s. te mogen verwelkomen. Graag tot ziens in Hotel Terminus. __________________________________________________________________________________________ Om alles goed te laten verlopen op de Algemene Ledenvergadering willen we graag weten of u komt! Vul daarom onderstaande in. U kunt ons ook een mailtje sturen naar: info@dehvdb.nl Ik kom naar de Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 mei 2022 in Hotel Terminus te Goes, naast het station. Aanvang zie agenda in de nieuwsbrief. Aantal personen:			Naam en adres: Telefoonnummer:			  E-mailadres: Deze strook kunt u ingevuld opsturen, voor zien van 1 postzegel, naar: Huurdersvereniging de Bevelanden Livingstoneweg 7 4462GL Goes Zonder inlevering van deze strook of mail is het alleen na telefonisch overleg mogelijk om de vergadering bij te wonen. Dit heeft te maken met de groepsgrootte. Tel.nr. 0113-252054 Bestuursaangelegenheden. Volgens het rooster van aftreden zijn degenen, die de volgende functies vervullen, dit jaar aan de beurt om af te treden: Bestuurslid: Dhr. H.Martijn en mevr. R. Hoen 2e penningmeester: dhr. T. v.d. Guchte Secretaris: mevr. H. Asscheman Wij kunnen u berichten, dat zowel dhr. V.d. Guchte, mevr. R. Hoen en ook mevr. H. Asscheman bereid zijn deze taak wederom op zich te nemen. Wij stellen u dan ook voor hen als bestuurslid te herbenoemen. Bestuurslid de heer H. Martijn zal per 1 mei a.s. zijn werkzaamheden bij de Huurdersvereniging de Bevelanden beëindigen en is dus niet herkiesbaar. jaarverslag 2020 financiën 2020 begroting kascontrole balans notulen 2021 financiën 2021 jaarverslag
Huurdersvereniging De Bevelanden
voorheen www.huurdersvereniging-debevelanden.nl en hvrb-wonen.nl nu https://dehvdb.nl